VEDTÆGTER FOR KOLDING SQUARE DANCERS

 

§ 1   Foreningens navn og hjemsted

        Foreningens navn er KOLDING SQUARE DANCERS,

            hjemmehørende i Kolding Kommune.

 

§ 2   Foreningens formål

Foreningens formåler at tilbyde undervisning, socialt samvær samt         

udbrede kendskabet til forskellige former for Square Dance.

 

§ 3   Foreningens tilhørsforhold

            Foreningen er medlem af DGI – Danske Gymnastik og

Idrætsforeninger, hvis love og vedtægter man                       

tilslutter sig.

 

§ 4          Medlemsforhold

            Alle interesserede, unge og voksne, kan optages som aktive

            medlemmer.

            Indmeldelse kan nægtes, hvis særlige grunde taler for det, og 2/3

            af bestyrelsens medlemmer stemmer for nægtelsen.

            Ønsker den afviste fortsat indmeldelse, skal nægtelsen prøves ved

            førstkommende ordinære generalforsamling, undtaget ved

            kontingentrestance.

Udmeldelse af foreningen kan ske ved henvendelse til bestyrelsen. Der ydes ikke kontingentrefusion.

Bestyrelsen kan udelukke medlemmer, der modarbejder foreningens virke.

Foreningens caller/instruktør er fuldgyldigt medlem, men er fritaget for kontingentbetaling.

 

§ 5          Kontingent

            Kontingentet foreslås af bestyrelsen, og godkendes på den

            ordinære generalforsamling.

            Kontingent betales ved sæsonstart, dog senest 3. dansedag.

 

 

§ 6   Bestyrelsen

            Foreningen ledes af en bestyrelse på fem personer, bestående af

            formand, næstformand, sekretær, kasser og bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsen medlemmer vælges på generalforsamlingen for to år

Ad gangen. Tre medlemmer på valg i ulige år, to medlemmer på valg i     

lige år, derudover vælges en suppleant til bestyrelsen, en revisor og en 
revisorsuppleant hvert år. Bestyrelsessuppleanten deltager i bestyrelsesmøderne, 
men har ikke stemmeret.

            Efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig selv med

            formand, næstformand, sekretær og bestyrelsesmedlem.

            Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

            Bestyrelsen varetager foreningens interesser, planlægger

            foreningens sæson, herunder andre aktiviteter der kan fremme det

            sociale samvær, samt ansætter caller/instruktør.

        

§ 7   Generalforsamling

            Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, der

            afholdes hver år i januar/februar måned. Indkaldelse skal ske

            skriftligt med mindst 14 dages varsel til hvert enkelt medlem.

            Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være

            formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Alle myndige medlemmer, som har betalt kontingent, har stemmeret.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antal fremmødte medlemmer. 
For vedtagelse kræves simpelt stemmeflertal.

Ændringer af foreningens vedtægter kræver vedtagelse af mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

        Den ordinære generalforsamling, skal som minimum indeholde

            følgende punkter:

1.      Valg af dirigent, referent samt to stemmetællere.

2.      Formandens beretning.

3.      Fremlæggelse af det reviderede regnskab

4.      Fremlæggelse af budget
- behandling af forslag til kontingent

5.      Behandling af indkomne forslag

6.      Valg af bestyrelsesmedlemmer

               7.   Valg af suppleant til bestyrelsen

               8.   Valg af revisor

               9.   Valg af revisorsuppleant.

 

 

§ 8   Ekstraordinær generalforsamling

            Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen,                 

eller når 1/5 af medlemmerne skriftligt ønsker dette.
Ekstraordinær generalforsamling skal indvarsles og afholdes som ordinær generalforsamling.

 

§ 9   Tegning og hæftelse  

            Foreningen tegnes ved underskrift af formanden. I sager af

            væsentlig betydning, herunder aftaler om køb eller lån, kan

            foreningen kun forpligtes af den samlede bestyrelse.

            Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke

          personligt for de for foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke foreningen alene hæfter med sin formue.

 

§ 10 Regnskab og formue

            Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Bestyrelsen er

            ansvarlig over for generalforsamlingen for budget og regnskab.

 

§ 11Foreningens opløsning

Til opløsning af foreningen kræves vedtagelse på en ekstraordinær generalforsamling, hvor minimum 2/3 af de fremmødte stemmer for en opløsning.

Ved opløsning tilfalder alle foreningens midler en eller flere organisationer i Kolding Kommune med samme formål som Kolding Square Dancers eller DGI’ s danseudvalg.

 

Således vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling

20. februar 2012