Bestyrelsen:

 

Kirsten  Bøgelund      (formand) Sankelmarkvej 26 6000 Kolding 2073 6568     Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Kirsten Andersen (næstformand) Bispevænget 100 6000 Kolding 4093 8371     Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Benny  Bøgelund       (kasserer) Sankelmarkvej 26 6000 Kolding 4182 4554     Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Per Bloch-Hansen (best medlem) Bispevænget 100 6000  Kolding 2459 9960      Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Bente Lystlund       (best. medlem) Vestergade 166 6051 Almind 7556 1924 4089 5803   Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Jørgen Møller (suppleant)   7100 Vejle        

Caller og callerassistance:

 

Tove Ravn (chefcaller) Ørstedvej 28 6560 Sommersted 7455 3335 2211 7406   Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Peter B Hansen (callermedhjælper) Ørstedvej 28 6560 Sommersted 7455 3335 2619 3255    
Inge-Lise Larsen (caller)   7000 Fredericia       Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 


Referat af generalforsamlingen

Referat efter generalforsamling i Kolding Square Dancer d. 16.02.2015

 Der var fremmødt 16 personer.

  

1.                                      Kaj vælges som dirigent.

Bente vælges som referent.

Der blev ikke behov for stemmetællere.

 

2.                                      Formandens beretning blev hørt og godkendt.

3.                                      Regnskabet blev gennemgået og godkendt.

4.                                     Fremlæggelse af budget blev godkendt. Kontingentet bibeholdes på kr. 300,00

5.                                      Der var ingen indkomne forslag.

6.                                      Alle der var på valg, modtog genvalg.

      7.                                      Tove og Ingelise Larsen deler caller opgaven. Tove har 10 års jubilæum i år.

Der ansøger om tilskud til vores baller. Kirsten og Tove snakkede bal og afslutning i Dons forsamlingshus. Benny har en pigegruppe på 12 stk. han vil mail til om start af sæsonen. Kaj kom med forslag om at danse i Kolding Storcenter, men det blev ikke vedtaget. 


Beretning Kolding Squaredancers året 2014

 

Atter er det blevet tid til Generalforsamling. Bestyrelsen og jeg vil gerne takke for det stadige store fremmøde.  Vi er jo næsten oppe på 80 % fremmøde i særson 2014, selv om medlemstallet er igen faldet, kan vi stadig engang i mellem samle til 3 Squares.  Det gør det jo lidt nemmere for vores caller.

Vi må jo sande at der ikke var det store fremmøde ved vores åben hus arrangement ved sæsonstart igen. Vi må nok se i øjnene, at vi hvis der skal flere til må der nye ide til for at skaffe nye emmer. Bestyrelsen er lydhør for ideer

 

Vi har jo næsten skabt tradition for bal i Vejle i efteråret, og vi kan vist nok på jysk, igen kalde det for en succes med den tilslutning som var.  Jeg vil gerne takke de medlemmer som deltog i kagebagningen. Det gav et lille overskud til klubben ved at deltage og alle udgifter er blevet holdt på et minimum igen

 

Bestyrelsen har sagt ja til Tove om at vi gerne deltager i et sådan arrangement igen, hvis muligheden dukker op. Mere om dette under evt.

Vi må vel også sige at det var et mere end ok julebal vi fik afholdt, med dans og flere quiser og sange. Bestyrelsen tager det som en selvfølge nu det er blevet en tradition, så det gør om igen til jul

Foråret gav ikke de store udfordringer til bestyrelsen så der er ikke så meget at berette.

 

Som jeg skrev sidste år så voksede træerne jo næsten ind i himlen, da Tove jo har callet stort set hele sæsonen, hvilken vi er MEGET glade for. Og vi har en aftale for sæson 15/16.

 

Til slut vil jeg gerne takke bestyrelsen for at godt samarbejdet i det forløbne år.

 


 

 

VEDTÆGTER FOR KOLDING SQUARE DANCERS

 

§ 1   Foreningens navn og hjemsted

        Foreningens navn er KOLDING SQUARE DANCERS,

            hjemmehørende i Kolding Kommune.

 

§ 2   Foreningens formål

Foreningens formåler at tilbyde undervisning, socialt samvær samt         

udbrede kendskabet til forskellige former for Square Dance.

 

§ 3   Foreningens tilhørsforhold

            Foreningen er medlem af DGI – Danske Gymnastik og

Idrætsforeninger, hvis love og vedtægter man                       

tilslutter sig.

 

§ 4          Medlemsforhold

            Alle interesserede, unge og voksne, kan optages som aktive

            medlemmer.

            Indmeldelse kan nægtes, hvis særlige grunde taler for det, og 2/3

            af bestyrelsens medlemmer stemmer for nægtelsen.

            Ønsker den afviste fortsat indmeldelse, skal nægtelsen prøves ved

            førstkommende ordinære generalforsamling, undtaget ved

            kontingentrestance.

Udmeldelse af foreningen kan ske ved henvendelse til bestyrelsen. Der ydes ikke kontingentrefusion.

Bestyrelsen kan udelukke medlemmer, der modarbejder foreningens virke.

Foreningens caller/instruktør er fuldgyldigt medlem, men er fritaget for kontingentbetaling.

 

§ 5          Kontingent

            Kontingentet foreslås af bestyrelsen, og godkendes på den

            ordinære generalforsamling.

            Kontingent betales ved sæsonstart, dog senest 3. dansedag.

 

 

§ 6   Bestyrelsen

            Foreningen ledes af en bestyrelse på fem personer, bestående af

            formand, næstformand, sekretær, kasser og bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsen medlemmer vælges på generalforsamlingen for to år

Ad gangen. Tre medlemmer på valg i ulige år, to medlemmer på valg i     

lige år, derudover vælges en suppleant til bestyrelsen, en revisor og en 
revisorsuppleant hvert år. Bestyrelsessuppleanten deltager i bestyrelsesmøderne, 
men har ikke stemmeret.

            Efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig selv med

            formand, næstformand, sekretær og bestyrelsesmedlem.

            Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

            Bestyrelsen varetager foreningens interesser, planlægger

            foreningens sæson, herunder andre aktiviteter der kan fremme det

            sociale samvær, samt ansætter caller/instruktør.

        

§ 7   Generalforsamling

            Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, der

            afholdes hver år i januar/februar måned. Indkaldelse skal ske

            skriftligt med mindst 14 dages varsel til hvert enkelt medlem.

            Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være

            formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Alle myndige medlemmer, som har betalt kontingent, har stemmeret.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antal fremmødte medlemmer. 
For vedtagelse kræves simpelt stemmeflertal.

Ændringer af foreningens vedtægter kræver vedtagelse af mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

        Den ordinære generalforsamling, skal som minimum indeholde

            følgende punkter:

1.      Valg af dirigent, referent samt to stemmetællere.

2.      Formandens beretning.

3.      Fremlæggelse af det reviderede regnskab

4.      Fremlæggelse af budget
- behandling af forslag til kontingent

5.      Behandling af indkomne forslag

6.      Valg af bestyrelsesmedlemmer

               7.   Valg af suppleant til bestyrelsen

               8.   Valg af revisor

               9.   Valg af revisorsuppleant.

 

 

§ 8   Ekstraordinær generalforsamling

            Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen,                 

eller når 1/5 af medlemmerne skriftligt ønsker dette.
Ekstraordinær generalforsamling skal indvarsles og afholdes som ordinær generalforsamling.

 

§ 9   Tegning og hæftelse  

            Foreningen tegnes ved underskrift af formanden. I sager af

            væsentlig betydning, herunder aftaler om køb eller lån, kan

            foreningen kun forpligtes af den samlede bestyrelse.

            Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke

          personligt for de for foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke foreningen alene hæfter med sin formue.

 

§ 10 Regnskab og formue

            Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Bestyrelsen er

            ansvarlig over for generalforsamlingen for budget og regnskab.

 

§ 11Foreningens opløsning

Til opløsning af foreningen kræves vedtagelse på en ekstraordinær generalforsamling, hvor minimum 2/3 af de fremmødte stemmer for en opløsning.

Ved opløsning tilfalder alle foreningens midler en eller flere organisationer i Kolding Kommune med samme formål som Kolding Square Dancers eller DGI’ s danseudvalg.

 

Således vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling

20. februar 2012